Yleistä

Hautasen koulussa annetaan perusopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville oppilaille ja niille erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille, jotka kehitysvammaisuuden, kehityksen viivästymisen, kielellisen alueen ongelmien, puheen ymmärtämis- ja/tai tuottamisvaikeuksien, sairauden, tai tunne-elämän häiriön vuoksi tarvitsevat enemmän tukea oppimisessa.

Opetuksen lähtökohtana on turvata jokaiselle oppilaalle perusopetuslain edellyttämät mahdollisuudet kykyjensä mukaiseen oppimiseen. Opetusta järjestetään Lapuan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti  kunkin oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) asetettujen lyhyen- ja pitkän aikavälin oppimistavoitteiden mukaan. Ne sovitaan erikseen kullekin oppilaalle HOJKS-keskusteluissa oppilaan huoltajien, koulun henkilökunnan ja mahdollisesta kuntoutuksesta vastaavien tahojen kanssa alkusyksystä. Koti ja koulu arvioivat yhdessä asetettujen tavoitteiden toteutumista lukuvuoden lopussa HOJKS-palautetapaamisessa, jossa käsitellään opetuksen ja oppimistulosten lisäksi myös koulun kasvatustyöhön ja kouluympäristöön liittyviä asioita. Samalla laaditaan alustavat suunnitelmat ja tavoitteet oppilaalle seuraavaa lukuvuotta ajatellen.

Opetuksen tavoitteena on oppilaiden kasvun ja kehityksen tukeminen siten, että he kykenevät omien resurssiensa mukaan mahdollisimman hyvin omaksumaan ja käyttämään jokapäiväisessä elämässä, jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajan toiminnoissa tarvittavia tietoja ja taitoja, sekä sopeutumaan mahdollisimman hyvin ympäröivään yhteisöön. Oppilaiden tulevaan työelämään otetaan tuntumaa viimeisillä luokilla yksilöllisesti räätälöidyllä työharjoittelulla koulun ulkopuolella. Koulu järjestää yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa mm. yhteisen tuntiopettajan avulla, oppilasintegraation muodossa sekä vierailu- ja tutustumiskäynnein.

Opetustoiminnassa pyritään oppilaiden yhteistyötaitojen, sosiaalisuuden ja vuorovaikutuksen kehittymiseen siten, että jokainen oppilas oppii kunnioittamaan ja huomioimaan  ympärillä elävien ihmisten yksilöllisyyttä, sekä oppii näin hyväksymään ihmisten erilaisuutta. Tärkeänä opetuksen tavoitteena on oppia kantamaan vastuuta ja oppia  huolehtimaan sekä itsestään että muista. Tavoitteisiin pyritään järjestämällä oppilaille oppimistilanteita liittyen koulun arkipäivään (järjestäjän tehtävät, pöydän kattamiseen osallistuminen vuorollaan jne).

Opetustavat:

Opetus järjestetään pääsääntöisesti luokkaopetuksena, tarvittaessa myös pienryhmäopetuksena sekä yksilöopetuksena, oppilaan taidot, oppimisen tavoitteet ja osaaminen huomioiden.

Kuntoutuspalvelut:

Oppilaat saavat koulun ulkopuolisina kuntoutuspalveluina puhe-, toiminta-, musiikki-, ratsastus-, ja fysioterapiaa kunkin oppilaan kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Terapiat toteutuvat pääsääntöisesti kouluajan ulkopuolella.

Iltapäivätoiminta:

Koulun iltapäivätoiminta tapahtuu Hautasen koulussa tarvittaessa 1-9 luokkalaisille oppilaille.

Puhelin iltapäivätoimintaan: 044-438 4150

Lisätietoa: Tanja Malinen 044-4384440

 

Wilma on oppilaitoksen hallinto-ohjelman www-liittymä. Kodin ja koulun välinen viestintä, poissaolojen tarkastus ja tulevien ilmoittaminen tapahtuu Wilman välityksellä. Lisäksi siellä on nähtävillä esim. oppilaiden työjärjestykset ja arvioinnit. 
https://lapua.inschool.fi/

Oppilashuoltotyöryhmä:

Koulun oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat opettajat, kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri, sekä tarvittaessa kunkin oppilaan kuntoutuksesta vastaavat tahot. Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja aina tarvittaessa.