Järjestyssäännöt

1.

Hautasen koulu

Lapuan kaupunki

 

2.

Järjestyssäännöt sisältävät yleisiä koulussa noudatettavia sääntöjä, joiden tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssäännöt ovat voimassa:

-Oppilaan kouluaikana, joksi luetaan kaikki opetussuunnitelman mukainen toiminta koulussa ja koulun ulkopuolella.

-Odotusaikoina välittömästi ennen koulun alkamista sekä oppituntien päättymisen jälkeen: oppilaan odottaessa koulun alkamista koulussa ja koulun päättymisen jälkeen oppilaan odottaessa koulukuljetusta.

-Koulun alueella, joka käsittää parkkialuetta lukuunottamatta koulun etupihan sekä lisäksi aidatun alueen koulun takana.

Järjestyssääntöjen pohjalta opettaja voi yhdessä oppilaiden kanssa laatia luokkaan luokka- tai ryhmäkohtaiset käytänteet ja ohjeistukset eli ”Luokan säännöt”.

 

3. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaan oikeudet perustuslain, perusopetuslain, oppilas-ja opiskelijahuoltolainopetuslain sekjä lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan:

-Oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen

-Oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun

-Oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä

-Oikeus maksuttomaan opetukseen

-Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

-Oikeus osallisuuteen

-Oikeus koulumatkaetuun

-Oikeus tapaturman hoitoon ja terveydenhuoltoon

-Oikeus ruokailuetuun

-Oikeus koulunkäynnin ja oppimisen tukeen

-Oikeus oppilashuoltoon

 

 

Oppilaan velvollisuudet:

-Oppivelvollisuus

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta.

-Oppilaan velvollisuus suorittaa tehtävänsä ja käyttäytyä asiallisesti

Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

 

4. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

-Käyttäydyn ystävällisesti ja kohteliaasti kaikkia kohtaan

-Keskityn opiskeluun ja annan työrauhan toisille.

-Noudatan hyviä ruokailutapoja

-Pukeudun asiallisesti ja sään mukaisesti

-Huolehdin puhtaudestani

-Siirryn välitunneilta viivyttelemättä luokkaan, osallistun opetukseen ja teen tehtäväni tunnollisesti.

-En ilman lupaa ota koulussa valokuvia oppilaista enkä henkilökunnasta.

-Noudatan opettajien ja koulun muun henkilökunnan ohjeita sekä luokan sääntöjä.

-En ilman lupaa julkaise internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muuten julkisesti esittele koulussa ottamiani valokuvia tai videoita.

 

Oleskelu ja liikkuminen

-Vietän välitunnit koulun välituntialueella

-Koulumatkoilla käyttäydyn asiallisesti ja kuljen ketään häiritsemättä ja kiusaamatta

 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

-Säilytän ja suojelen yhteistä omaisuutta

-Huolehdin omista tavaroistani

-En ilman lupaa koske toisten tavaroihin.

-Siivoan jälkeni ja vien käyttämäni tavarat paikolleen.

-En roskaa.

 

Turvallisuus

-Huolehdin omasta ja muiden turvallisuudesta.

-Ilmoitan viivyttelemättä tapaturmista.

-Ulkovälitunneilla noudatan saamiani ohjeita

 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

-Käytän omaa matkapuhelinta tai tietokonetta oppimisen tukena ohjeiden mukaisesti.

-En käytä mobiililaitteitani muita häiritsevästi enkä kiusaamiseen.

 

Päihteet ja vaaralliset esineet

-Tuon kouluun vain kouluun vain koulutyössä tarvitsemiani tavaroita.

 

Kurinpito

-Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkistaa tavarani.

-Opettajalla ja rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai lailliselle edustajalle.

 

5. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt tarkistetaan tarvittaessa.

Hautasen koulun johtokunta on hyväksynyt järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt ovat voimassa toistaiseksi.