Järjestyssäännöt

 

 

KAUHAJÄRVEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssäännöt edistävät koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin. Oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä on laadittu suunnitelma. 

Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu. Oppilaan velvollisuus on suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

 1. Käyn koulua säännöllisesti. Sairauspoissaolosta huoltaja ilmoittaa koululle välittömästi ja muihin poissaoloihin huoltaja pyytää luvan kirjallisesti. Enintään viiden päivän poissaoloon luvan myöntää luokanopettaja ja muihin poissaoloihin rehtori. Poissaolon aikaisista tehtävistä ja läksyistä on huolehdittava.

 2. Noudatan koulussa opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita.

 3. Toimin koulussa hyvien tapojen mukaisesti. Käyttäydyn kohteliaasti ja ystävällisesti sekä aikuisia että muita oppilaita kohtaan. Hyvään käyttäytymiseen kuuluvat myös tervehtiminen, asiallinen kielenkäyttö, hyvät ruokailutavat sekä asiallinen että tarkoituksenmukainen pukeutuminen.

 4. Koulupäivän vietän koulun alueella. Poistuminen on sallittua opettajan luvalla.

 5. Välitunnit vietän koulun välituntialueella. Käyttäydyn välitunneilla toiset huomioon ottaen.

 6. Pidän osaltani huolta koulun tiloista, välineistä ja muusta omaisuudesta. Huolehdin työ- ja ruokailupaikkani sekä koko koulualueen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Puhdistan tai järjestän likaamani tai epäjärjestykseen saattamani koulun omaisuuden.

 7. Annan kaikille koulun oppilaille ja aikuisille työrauhan. Liikun koulun tiloissa rauhallisesti ja huolehdin muiden ja omasta fyysisestä koskemattomuudesta.

 8. Huolehdin osaltani yleisestä turvallisuudesta. Huomatessani turvallisuuteen liittyvän vian tai puutteen ilmoitan siitä heti koulun henkilökuntaan kuuluvalle aikuiselle.

 9. En kopioi tekstiä tai kuvia luvatta koulutöihini lähdettä ilmaisematta. En julkaise toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

 10. En tuo kouluun koulutyöhön kuulumattomia tavaroita, elintarvikkeita, vaarallisia aineita tai -esineitä. Mobiililaite ei saa aiheuttaa häiriötä koulupäivän aikana. En käytä mobiililaitteita koulupäivän aikana ilman henkilökunnan lupaa. Koulu ei korvaa mobiiliilaitteille tai muille tavaroille koulussa aiheutuneita vahinkoja tai niiden katoamisia.

 11. Koulumatka on aamulla kotoa kouluun ja koulun päätyttyä koulusta suoraan kotiin tai iltapäivätoimintaan. Koulumatkoilla käyttäydyn asiallisesti, noudatan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja. Mikäli koulussa tai koulumatkalla sattuu vahinko tai onnettomuus, ilmoitan siitä heti opettajalle. Tahallisen vahingon tekijä joutuu itse korvaamaan.

 12. Polkupyörän tai vastaavan kulkuvälineen jätän koulupäivän ajaksi niille varatuille paikoille, jossa ei saa koulupäivän aikana oleskella. Koulu ei vastaa kulkuneuvoille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista tai niiden katoamisista.

 13. Kurinpitoa ja kasvatuskeskusteluja koskien on laadittu suunnitelma. Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja tarvittaessa ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet haltuunsa, sekä velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle.

Järjestyssäännöistä tiedotetaan koulun kotisivuilla, yleisissä vanhempainilloissa ja  luokissa lukuvuoden alkaessa sekä aina tarvittaessa. Järjestyssäännöt tarkistetaan vuosittain lukuvuosisuunnitelmaa laadittaessa. Järjestyssääntöihin liittyvien muutosten yhteydessä kuullaan koulun vanhempainyhdistystä sekä oppilaskuntaa. 

31.8.2021 Eija Västinsalo, rehtori

 

Näitä sääntöjä noudattamalla kaikkien on hyvä käydä Kauhajärven koulua. Koulustamme tulee turvallinen paikka kaikille oppia asioita ja elämää, kun käytän omaa hyvää harkintaa mahdollisimman monessa asiassa ja paikassa.