Järjestyssäännöt

 

 

KAUHAJÄRVEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

MINÄ …

1. annan muille työrauhan oppitunneilla.
2. otan toiset huomioon, enkä hyväksy kiusaamista missään muodossa.
3. ilmoitan opettajalle viimeistään kolmantena päivänä poissaoloni syyn.
4. huolehdin kotitehtävistäni myös poissaoloni ajalta.
5. vastaan omista koulutavaroistani sekä koulun omaisuudesta.
6. en juokse koulun sisätiloissa.
7. tulen kouluun ja lähden koulusta lukujärjestyksen mukaan, poikkeuksena odotustunnit, jotka vietän erikseen osoitetussa paikassa.

= opin huomaavaista käytöstä eri- ikäisiä oppilastovereita, aikuisia ja opettajia kohtaan.

VÄLITUNNILLA …

8. pysyn välituntialueella.
9. olen ulkona, ainoastaan luvan saatuani sisällä (sairastamisen jälkeen vanhempien pyynnöstä).
10. heittelen lumipalloja vain sallitulla alueella.
11. olen reilu kaveri kaikille.

KOULUMATKALLA …

12. noudatan voimassa olevia liikennesääntöjä (huom. heijastin ja pyöräilykypärä).
13. käyttäydyn koulukuljetuksessa asiallisesti.

= annan hyvän kuvan itsestäni ympäröivälle yhteisölle.

KÄNNYKKÄ KOULUSSA …

14. Kännykän tulee olla näkymätön ja kuulumaton koulupäivän aikana. Se ei saa aiheuttaa minkäänlaista häiriötä eikä selvittelyä. Koulu ei vastaa kadonneesta tai rikkoutuneesta kännykästä. Myös retket ja muu koulun ulkopuolella tapahtuva opetus ovat koulun työaikaa.

KIELLETYT ESINEET JA AINEET SEKÄ OPISKELUN HÄIRINTÄ …

15. ”Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä”
Rehtorilla tai koulun opettajalla on oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. Heillä on myös oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa , jos kielletyn esineen tai aineen hallussa pito on ilmeistä ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole.
Opetuksen tai oppimisen häirintään käytetty esine tai aine luovutetaan oppilaalle oppitunnin tai koulun tilaisuuden päättymisen jälkeen. Jos on todennäköistä, että häirintä oppitunnin jälkeen jatkuu, ko esine tai aine luovutetaan viimeistään työpäivän päättyessä.
Kielletyt esineet tai aineet luovutetaan oppilaan huoltajalle tai tarvittaessa poliisille.

KORVAUSVELVOLLISUUS JA KURINPITO …

16. Oppilaan vahingonkorvausvelvollisuus koulun toiminnassa tapahtuneissa vahingoissa ratkaistaan vahingonkorvauslain mukaisesti. Opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan.
”Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. ”
Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, mutta oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan. Jälki-istuntoa ei voida järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään pois opetussuunnitelman tai muun koulun toimintaa koskevan suunnitelman mukaisesta opetuksesta.

OSALLISTUMINEN …

17. Kaikkien oppilaiden osallisuutta tulee edistää ja huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Toiminta järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti.

Näitä sääntöjä noudattamalla kaikkien on hyvä käydä Kauhajärven koulua. Koulustamme tulee turvallinen paikka kaikille oppia asioita ja elämää, kun käytän omaa hyvää harkintaa mahdollisimman monessa asiassa ja paikassa.